Sing Cheong Yuan Bakery, Honolulu, Maunakea St. YUM-O