#happybirthdaythefame  @ladygaga  Happy 3rd Birthday :)