#texsom what we're tasting today Chenin Blanc - lovin' it!