#picspam1 Triệu chứng sau khi PTTM ảnh hưởng đến não nên trỵ Tịt qên....nhổ :))))))