My watermelon granita that I made easily in my blender for #NoshGirlParty @BigAppleNosh