خیلی حیفه که ما از این نوع المانهای شهری کم داریم توشهرامون
خیلی با هزینه کم هم میشه ی همچین کارایی کرد