Custom Vinylmation Oswald "The Evil Rabbit" by Evilos @vinylmationworl @stitchkingdom @VinylmationNews @VMKingdom