Happy birthday @BarackObama! We definitely celebrate you