@targyros talking about taking MapReduce to the enterprise. #TD3pi