Greatest thing I found at #Otakon's Artist Alley #Saiyuki