Guess who's going to #Koshien! #kokoyakyu #kanagawa