Saw that Fucking Bridge Today! w/ @timheidecker @douggpound and @clarkreinking