صد هزار نفر امروز شهر اسلو را گلباران کردند علیه خشونت و تروریسم