#nowplaying #fm802noa #npb #osaka #trip #shinosaka #japanese #shinkansen #picplz #新大阪_ #大阪_ #snow