@RamonaFreitas, @RafaelBlack1, @LennyCardoso, Pr. João & os instrumentistas FERA do @MSTerraFerida. Faltou o @PollyCampos1