'เก่งไม่กลัว กลัวช้า'
GarGoy mode ชอบอ่านข้อสอบเพลิน