#LindaDraneBurdick in court on 6/29/2011 - #CaseyAnthony