@Obafreshlord's bday party. Moyo gomez and klever jay. @ssh_ehm