The famous Snow Cap on route 66. #Seligman #Arizona #USA