வரலாற்றின் அரிய புகைப்படம்; ஈழ தேசிய விடுதலை முன்னணி @ 10-04-1985