@OneRepublic My gift for you #RyanTedder Hope you like! :) #HappyBirthdayRyanTedder!♥