It was a beautiful day for Dismounting. Pasi Nurminen react"ilmaveivi". #Dismount