Doctor Aberra, pony psychologist. For @shinyferret. :3