@SelenaGomez  Monte Carlo press junket- Selena Gomez, Courtney Friel, Leighton Meister