ขอบคุณ สส.อรรถวิทย์ สุวรรณภักดี มาแสดงวิสัยทัศน์เรื่องค่าแรงในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า