بعد از مدتها ی چن تا هرف حساب خوندم(ضمیمه امروز روزنامه شرق) --- سالروز مرگ دکتر شریعتی