bạn @Jichiaki chiếm hết cả Profile của mình đó :)))))))))))