Custom blend. Delivery from @shakeshack!! Thx!! #bigapplebbq @bigapplebbqnyc