@KerriKasem in Dallas for the Motley tour with the Sixx Sense bus.  Thanks to @likeZEBRA!!