Day 2 - Santa Cruz to King City - 107 miles and so far gorgeous blue skies!