Bistek Taglish from @AtticRestaurant. #LA2Bay #kapaMEALya