New MUNNY for OSO-ORO 2011 tomorrow! http://oso-oro.com  @kidrobot @kidrobotny