@DomSandoval sucks... I should straight up #Pwn him. @ColdMerkin @Jcaseytweets @sammy0623 @w_Brady @danieltosh @BigBerk