@Dolan_Bikes attached a photo of Andrew Fenn riding on his Dolan ITT bike in @OlympiasTour last week.