Haha. Obama to ocividne vedel uz v roce 2009. #MMF #Strauss-Kahn