Peg & Zero within 2 feet of each other w/o fighting. Okay, so Zero's sleeping.