@jaredleto @ShannonLeto my favorite pic of the night.