Hell-o #HeMo ! @PerezHilton @Dorothysnarker @whenfishfly