This margarita is definitely the #BestofNY! @NYDNBestofNY