این جهان است. فیگارو : مرزهای آیا؟ فیگارو : آیا ملتها نیست؟ من فقط یک جهان را مشاهده کنید. #farsi #iran #peace