I Got My CD #TheBookofDavid by @DJQuik an Bumpin' it LOUD out di Speakas Ya Zimi!!!