@ashleydMTV I just got one & I'm in LOVE!!! #VWJetta