Triathletes ready to start their swim. Nautica South Beach Triathlon 2011.