THURSDAY #Charisma [651 w. Washington] #CityShutDown Sexy Ladies & Bosses ONLY!!----->