Which do you prefer? Darth Razinger or Pope Sidius? #atheism #antitheism #atheist