it's tough to be a bug #letthememoriesbegin ROUBEI MESMO, BEIJAS