#PFW Josh takes the Kenzo face mask invite literally