Fun night w/my family: min. Golf, rides, and I even won 2 prizes for Drew & Luke (Jake won his own). #familytime