ஸ்ரீ மஹா ப்ரத்யங்கிரா யாகம் குடியாத்தம் ஸ்ரீ மாசுபடா அம்மன் ஆலயம் பிப்ரவரி 2,2011 ல் நடைபெற்றது.