@DakotaBDog thanks dakota going to sit on #laddiesporch &  #tezporch & keep #pawscrossed xoxoxoxoxo